Poistenie majetku

Komplexné poistenie majetku vašej firmy.

O poistení

Poistenie majetku je nutnosťou pre vašu firmu, prip. organizáciu – bez ohľadu na jej veľkosť. Nepredvídateľné zničenie majetku niektorou zo živelných, technických alebo iných udalostí môže mať pre vašu firmu alebo organizáciu až likvidačné následky. Poistenie vás síce neochráni pred prípadným vznikom škody, ale s poistným plnením, ktoré vám v prípade poistnej udalosti poskytneme, zvládnete následky takýchto škôd ľahšie a rýchlejšie.

Aký majetok si môžete u nás poistiť?

 • nehnuteľný majetok (stavby, budovy),
 • hnuteľný majetok (nábytok, výrobné a iné strojné alebo elektronické zariadenia),
 • zásoby,
 • finančnú hotovosť (peniaze, ceniny).

Riziká, na ktoré vás poistíme:

ŽIVEL

 • požiar,
 • výbuch,
 • úder blesku,
 • pád lietadla,
 • víchrica, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín,
 • zosuv alebo zrútenie lavín,
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov,
 • tiaž snehu alebo námrazy,
 • náraz vozidla,
 • dym,
 • nadzvuková vlna,
 • zemetrasenie,
 • záplava, povodeň.

VODA

 • škody spôsobené vodou unikajúcou z  pevne inštalovaných prívodných alebo odvádzacích potrubí,
 • kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
 • hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
 • médiom unikajúcim zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení.

KRÁDEŽ

 • prípad krádeže vlámaním alebo,
 • lúpežným prepadnutím.

VANDALIZMUS

 • vnútorný vandalizmus,
 • vonkajší vandalizmus.

TECHNICKÉ POISTENIE

 • poistenie všetkých rizík strojov, technických a elektronických zariadení.

Ak máte záujem o poistenie, kontaktuje nás: