Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

O poistení

Kedykoľvek sa môže stať, že vaša firma spôsobí pri svojej činnosti škodu tretej osobe a vy budete zo zákona povinní, túto škodu nahradiť. Povinnosť zaplatiť poškodenému nemalé odškodné, môže mať pre vašu firmu alebo organizáciu až likvidačné následky, a preto je vhodné mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe činnosťou firmy alebo organizácie patrí medzi najbežnejšie poistenia pre podnikateľov. S poistením prechádza vaša povinnosť spôsobenú škodu nahradiť poškodenej osobe na nás.

Aké škody poistíme?

  • škody na majetku,
  • škody na zdraví,
  • škody na živote.

Aký druh zodpovednostného poistenia si môžete u nás uzatvoriť?

  • prevádzkovou činnosťou spôsobené škody a z nich vyplývajúce nároky tretích osôb za škody spôsobené na zdraví, živote alebo majetku, za ktoré poistený zodpovedá,
  • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti kryje nároky tretích osôb za škody spôsobené na zdraví, živote alebo majetku, za ktoré zodpovedá poistený v súvislosti s vlastníctvom alebo držbou nehnuteľnosti.

Ak máte záujem o poistenie, kontaktuje nás: